Avantasia

Datum: 29/3-13

Bolag: Nuclear Blast

For the English version see below.

Tobias Sammet’s mäktiga projekt Avantasia skulle egentligen ha slutat att existera efter förra dubbelsläppet The Wicked Symphony / Angel Of Babylon. The Mystery Of Time är således ett album som egentligen aldrig borde ha funnits. Istället blev det Avantasia’s hittills dyraste produktion. Det är inte heller svårt att förstå varför den kostade.

Redan i inledande Spectre stöter vi på de mäktigaste stråkarna som detta projekt hittills har bjudit oss på. Det är dramatiskt, bombastiskt och det låter som en logisk uppföljare till ovannämnda föregångare. Låten i sig är en typisk Tobias Sammet-produkt klädd i såväl redan nämnda orkesterskrud som i vackra pianostycken, tunga riff, en tydlig refräng och fantastisk gästsång av Joe Lynn Turner. Alltså precis allt som vi förväntar oss från ett Avantasia under en och samma låt.

I efterföljande The Watchmaker’s Dream landar vi i Edguy-land. Denna låt skulle utan problem slå in i startställningen på vilket album som helst hos Tobias Sammet’s huvudsyssla. Black Orchid är ett midtempospår som slungar oss tillbaka i de dramatiska landskap som presenterades för oss under skivans inledande spår. Denna gång är det en dystrare stämning, med noga orkestrerade stråkar. Det känns faktiskt väldigt otippat att höra Saxon’s frontman Biff Byford dyka upp och gästa i just detta spår, även om han gör det med bravur. Efter en stark inledning tappar man dock fokus i efterföljande Where The Clock Hands Freeze. Låten går i en högre hastighet än vad låtarna hittills har gjort och gästas dessutom av fantastiske sångaren Michael Kiske. Trots detta passerar detta dubbeltrampsstycke (signerat självaste Russell Gilbrook) relativt obemärkt förbi. Sleepwalking är skivans kanske tråkigaste spår. En trist ballad som det inte händer särskilt mycket i. Varför envisas Tobias att ha med dessa på sina skivor?

Sedan händer det grejer. Mäktiga Savior In The Clockwork skulle på sina tio minuter kunna vara soundtracket till en Hollywood-produktion. Fast med dubbla baskaggar och distade gitarrer ungefär. Låten är återigen en sådan som är typisk av Sammet och särskilt då låtens refräng. I låtens mittskede bjuds vi dessutom på den fetaste riffkavalkaden i Avantasia’s historia. I Invoke the Machine får vi lekfull rock ’n’ roll med välplacerade toner från en keyboard. Detta är förmodligen den låt som är lättast att ta till sig på detta album. Den är som klippt och skuren för Ronnie Atkins (Pretty Maids) som gästar låten. What’s Left Of Me gästas av Eric Martin från Mr. Big och är en typisk rockballad, försedd med piano, ett typiskt 80-tals hårdrockssolo och en tryckarrefräng. Klart mer intressant än skivans andra balladinslag. Dweller In A Dream är skivans andra resa till Edguy-land och efter detta så avslutas hela kalaset med skivans andra tio minuters-epos i form av The Great Mystery. Detta spår går att dela upp i två delar. Den första halvan är långsam och orkestral med mäktiga körer. Men det känns som att det inte händer någonting. Håll ut, just innan låten har passerat femminutersmarkeringen så ökar tempot, stråkarna tar i ännu mer och dramatiken, som har legat över hela albumet, känns plötsligt inte påtaglig. Det känns snarare som skivan går mot ett glatt slut.

Konceptet känns som det svagaste bland de album som Tobias Sammet har släppt under namnet Avantasia men musiken är precis vad vi vill ha av honom. Även om detta inte är lika bra som de båda debutsläppen så är det åtminstone det mest intressanta släppet sedan dessa. Skivan lever på sin dramatiska känsla och de storslagna orkestrala delarna. Men framförallt visar Tobias Sammet återigen att han är en låtskrivare av rang.

Bäst: Mäktiga Savior In The clockwork är omöjlig att motstå.
Sämst: Varför ska det alltid finnas med en intetsägande ballad på Sammet’s släpp?
Betyg: 7 / 10

Skribent: Jimmy ”JimJim” Rimsby

Avantasia - The Mystery Of Time (Front Cover)nuclearblast/avantasia

facebook.com/avantasia

tobiassammet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

In English:

Tobias Sammet’s Avantasia powerful project was actually destined to cease to exist after the last double release The Wicked Symphony / Angel Of Babylon. The Mystery Of Time is thus an album that really never should have been. Instead this was Avantasia’s most expensive production and just reading the cover it is not difficult to understand why.

Already in the initial Spectre we encounter the most powerful strings this project so far has given us. It’s dramatic, bombastic, and it sounds like a logical sequel to the previously mentioned albums. The song itself is a typical Tobias Sammet product dressed in both aforementioned orchestra robes and in beautiful piano pieces, heavy riffs, a clear chorus and amazing guest vocals by Joe Lynn Turner. So, here we have everything that we expect from Avantasia in a single song.

The Watchmaker’s Dream lands us in Edguy country, this song could have easily been a track on Tobias Sammet’s main job. Black Orchid is a mid tempo song which hurls us back into the dramatic landscape that was presented to us during the disc’s opening track. This time it’s in a gloomy mood, with carefully orchestrated strings. It actually feels very unexpectedly to hear Saxon frontman Biff Byford on this track, even if he does it with panache. After a strong start my focus gets blurry listening to Where The Clock Hands Freeze. This song is faster than the songs so far on The Mystery Of Time and is also visited by the superb singer Michael Kiske. Despite this, the double-pedal-track (signed by Russell Gilbrook himself) somehow passes relatively unnoticed. Sleepwalking is the album’s dullest tracks. A ballad that does not really provide anything to me, the listener. Why does Tobias insist on having these on his records?

Hold on! Mighty Savior In The Clockwork with it’s ten minutes could be the soundtrack to a Hollywood movie production. Only with massive drums and distorted guitars. The song is also one that is typical of Sammet and especially the song’s chorus. In the song’s middle part we are also offered the heaviest riffs cavalcade of Avantasia’s history. In Invoke the Machine we are invited to playful rock ’n’ roll with some well-placed notes from a keyboard. This is probably the song that is easiest to take on this album, it’s just perfect for Ronnie Atkins (Pretty Maids) who sings on the song. What’s Left Of Me is visited by Mr. Eric Martin from Mr. Big and is a typical rock ballad, equipped with a piano, a typical 80’s hard rock solo and a romantic chorus. Certainly more interesting than the album’s other ballad. Dweller In A Dream is the record’s second trip to Edguy-land and after that, to complete the whole party, you get the record’s second ten-minute-tale in the form of the Great Mystery. This track can be divided into two parts, the first half is slow and orchestral with mighty choruses and you get the feeling like nothing is really happening, you are waiting for something. But right before the song has passed the five minute mark it increases the tempo, the strings take over even more and the dark dramatic vibe, which has been all over the album, feels suddenly not noticeable. It feels more like the album is moving towards a happy end.

The concept feels like the weakest among the albums that Tobias Sammet has released in the name Avantasia but the music is just what we want from him. Although this is not as good as the two debut albums, it’s at least the most interesting release since these. This record lives on its dramatic feeling and the grandiose orchestral parts. But above all it shows again that Tobias Sammet  is a songwriter you have to rank highly.

Best: Mighty Savior In The Clockwork is impossible to resist.
Worst: Why does it always have to be a ballad on Sammet’s releases?
Rating: 7/10

Jimmy Rimsby

Buy the records here: nuclearblast/avantasia

facebook.com/avantasia

tobiassammet.com