Bombusomslag

For the English review, please scroll down.

Datum: 26/8 – 2013
Bolag: Century Media Records

Bombus är deras namn och Bombusrock är deras epitet.
De formades i Göteborg 2010 och släppte sitt självbetitlade debutalbum under 2011, ett album som enligt undertecknad är så fantastiskt mästerligt att varenda spår är en öronorgasm, i synnerhet Biblical som lätt var en av de bästa låtarna under samma år. De goa gubbarna är nu tillbaka med sitt andra album, The Poet And The Parrot och förväntningarna har minst sagt varit väldigt höga, de flesta infrias också. Här har vi ett album som med stor sannolikhet kommer platsa in bland de tio bästa albumen 2013.

Det är väldigt svårt att placera The Poet And The Parrot i en viss genre, precis som med debutalbumet. Referenserna är många, ibland kan man höra MotörheadBlack Sabbath och Mastodon blandat med en mer punkig attityd. Därför känns det tyvärr som att Bombus inte är för alla, de som inte riktigt hör hemma i denna ”bland”-genre lär missa något unikt och nyskapande.

Det som sticker ut mest på The Poet And The Parrot, förutom de högkvalitativa låtarna, är att de använder sig av två sångare i form av gitarristerna Feffe och Matte. De sjunger tillsammans under varje låt, rösterna kompletterar varandra och det är nästan identiskt med Lemmy (Motörhead).
Själva produktionen av albumet känns skitig och underproducerad, i synnerhet från ett bolag så stort som Century Media Records. Jag klagar inte, snarare tvärtom då det råa ljudet leder till en mer påtaglig livekänsla, vilket fler band borde anamma. Dock tror jag att albumet är mer överproducerat, men det är precis som Bombus vill ha det.

Albumet öppnar starkt med den Motörhead-doftande låten Enter The Night, som även är en av albumets bästa låtar. Här märker man hur sammanflätat bandet är och hur mycket de trivs ihop, lika mycket som vi trivs med att lyssna på deras musik. Efter två minuter in i låten dyker en vacker gitarrslinga upp som sedan fortsätter tills de sista tonerna långsamt ljuder bort för att sedan gå in i titelspåret The Poet And The Parrot. Den bildar en stark kontrast till Enter The Night och har en mer Mastodon-aktig känsla över sig, den är även albumets längsta låt på nästan åtta minuter. De första fyra är fulla med energirika, hårda riff och en bas som bjuder på en och annan käftsmäll. Efter fyra minuter går den in i ett snyggt solo – tyvärr kommer inte energin tillbaka efter solot.

Om föregående låt skulle göra dig utmattad är den lite lugnare Liars välbehövlig, en låt som försöker vara lite doom, men saknar det mörka och ondskefulla. Med A Safe Passage ändrar bandet riktning till stoner-rock med ett snabbt, attitydrikt trumspel.

Apparatus är utan tvekan albumets bästa låt – samt kortaste. Ett galopperande stycke thrash där både gitarrerna och basen blir alltmer beroendeframkallande ju mer man lyssnar på det. Att låten knappt når treminuter-sträcket ser jag inte som något negativt, snarare tvärtom, det är en ”pang-på”-låt utan några utfyllnader och det finns en risk att du kommer lyssna om den gång på gång på gång… innan du går vidare till nästa låt låt, Let Her Die.

Master The Reality och Into The Fire avslutar albumet med ett lugnt, lite släpande tempo där den sistnämnda har en ton av death metal, medan den nosar på Mastodons territorium. Den visar prov på ett band med många stilar, men som ändå lyckas behålla sitt eget Bombusrock-sound, vilket är imponerande.

Med endast 40 minuter fördelade på åtta låtar kan man tycka att Bombus har varit lite snåla med The Poet And The Parrot, men vad gör det när låtarna håller en så pass hög kvalité. Jag är säker på att du, som jag, kommer trycka på play efter första genomlyssningen bara för att låta dina öron få smekas ännu en gång till denna underbara musik. Bombus är här för att stanna och jag hoppas verkligen inte att vi ska behöva vänta ytterligare två år på ett nytt album.

Du kan köpa The Poet And The Parrot via iTunes.

Bäst: Enter The Night och Apparatus.
Sämst: Inget nämnvärt.
Betyg: 9/10

Låtlista:
1. Enter The Night
2. The Poet And The Parrot
3. Liars
4. A Sage Passage
5. Apparatus
6. Let Her Die
7. Master The Reality
8. Into The Fire

Skribent: Jonas ”Madman” Persson.

____________________________________

ALBUM: Bombus – The Poet And The Parrot

Released: 26/8 – 2013
Label: Century Media Records

Bombus is their name and Bombusrock is their epithet.
They were formed in Gothenburg (Sweden) 2010 and released their self-titled debut album in 2011, an album that is such a masterpiece that every track is an ear orgasm, especially Biblical which was easily one of the best songs that year. Bombus are now back with their second album, The Poet And The Parrot and my expectations are to say the least very high, though they are all met. Here we have an album that will most likely take a place in the top ten best albums of 2013.

It’s very difficult to put The Poet And The Parrot in a particular genre, just like the debut album. The references are many, sometimes you can hear Motörhead, Black Sabbath and Mastodon, mixed with a punkier attitude. Because of this it feels like Bombus is not for everyone, unfortunately. The ones who are not used to this ”mixed” genre will surely miss something unique and innovative.

What stands out the most in The Poet And The Parrot in addition to the high quality songs, is that they use dual singers in the form of guitarists Feffe and Matte. They sing together in each song and their voices complements each other and it’s almost identical to Lemmy (Motörhead).
The actual production of the album feels gritty and raw, especially for a company as large as Century Media Records. I’m not complaining, quite the opposite because the raw sound leads to a more live feeling which more bands should embrace. However, I think the album is overproduced, but it’s just as Bombus want it to be.

The album opens strongly with the Motörhead-inspired song Enter The Night, which is also one of the album’s best songs. Here you notice how intertwined the band is and how much they enjoy playing together, as much as we like to listen to their music. Two minutes into the song a beautiful guitar line pops up which then continues until the last notes slowly fade away and then go into the title track, The Poet And The Parrot. The song is a strong contrast to Enter The Night and have a more Mastodon-feel to it, it’s also the album’s longest track at nearly eight minutes. The first four minutes are full of energetic, hard riffs and a bass that offers the occasional punch in the face. After four minutes it goes into a neat solo, but unfortunately after the solo they don’t find their way back to all the energy they showed off in the beginning.

If the previous song would make you exhausted, the little calmer Liars is much needed, a song that tries to be a bit doom but lacks darkness. With A Safe Passage they change direction to stoner rock with quick drums filled with attitude.

Apparatus is arguably the album’s best song – and the shortest. A galloping piece of thrash where both the guitars and the bass become increasingly addictive the more you listen to the song. That it barely reaches three minutes is not a bad thing, quite the contrary, it’s a bang on song with no fillers and there is a risk that you will replay it again and again and again… before moving on to the next song song, Let Her Die .

Master The Reality and Into The Fire ends the album with a quiet, slightly lagging pace where the latter has a ton of death metal, while the are creeping into Mastodon’s territory. It demonstrates a band with many different styles but still manages to retain its own Bombusrock-sound, which is impressive .

Considering the short 40 minutes distributed over eight songs, one might think that Bombus have been a little stingy with The Poet And The Parrot, but who cares when all the songs have such high quality. I’m sure you, like me, will press the play button after the last song only to let your ears be caressed once again by this wonderful music. Bombus is here to stay and I really hope that we don’t have to wait another two years for a new album.

You can buy The Poet And The Parrot via iTunes.

Best: Enter The Night and Apparatus.
Worst: Nothing worth saying.
Rating: 9/10

Track listing:
1. Enter The Night
2. The Poet And The Parrot
3. Liars
4. A Sage Passage
5. Apparatus
6. Let Her Die
7. Master The Reality
8. Into The Fire

 

Writer: Jonas ”Madman” Persson.