SeventribeFor the English version you have to scroll down.

Skivbolag: Redfield Records
Mixning: Aaron Smith
Mastering: Thomas ”Plec” Johansson

Detta har hänt:

Seventribe föddes 1999 och de har fortfarande, 13 år senare, en bebisrosa ton när de visar upp sig bland folk. Ja, rosa kläder. Ja, på riktigt – rosa kläder. Som om det spelar någon roll?

2007 släppte Seventribe debutskivan Aggro Necesse Est. De vann RELEASED Live & Unsigned 2010, som en del av vinsten fick de ge ut en EP och den namngavs Dream Me.

Under 2012 blev Seventribe av med Juan och Johnny – in klev Moe och Davey. Nu ser Seventribe ut så här:

Trummor – Mike JR
Sång – Moe Fury
Sång – Davey Minor
Gitarr – Handsome
Gitarr/sång – D-Man
Trummor – Mike Thaison
Bas – Andy Hollow
Gitarr – Kid Bondage

Jag har aldrig varit ett fan, Seventribe har aldrig tilltalat mig musikaliskt, ”en enkelspårig metalcore som kopierar Slipknot på scenen” var min första uppfattning och den har också fått bestå. Min tanke har varit att detta är ett plojband så man kanske kan ursäkta mig för att jag inte har tagit mig tiden till att lyssna in mig djupare förut.

Vad som fick mig att ändra mig och lyssna på EP:n Reborn? Vi gjorde en intervju med 2/8 av bandet och nyfikenhet uppstod (se den HÄR).

Lex Styx är ett instrumentalt intro till EP:n, fokus ligger på ett (seven)tribe-liknande slagverk blandat med en sambatechnokänsla, hade man kunnat förmedla ironi i skrift på ett enkelt uppfattat sätt så hade jag här lagt till: ”- ett alldagligt metal-intro helt enkelt”.

Ett intro signalerar att något börjar så inte helt förvånande gör skivan det, Seventribe drar igår Be Reborn. Lyckan som uppstår när skönsången uteblir i första refrängen, trots upp(ned)byggnad emot den, är stor. ”Kören” av bandmedlemmar som skriker är ett helt ok substitut, lite mer clean sång anas i andra refrängen men drunknar fint i nämnda kör. Slingan i Be Reborn är fin som snus och sätter sig snabbt.

Takedown Syndrome startar med grym energi och hesa skrik, det är lätt att föreställa sig detta skrikas live från en scen – med saliv och svett sprutande – ut över en hoppande publik. Låten är ren energi, drivet i Thaisons trummor är inget du kommer att kunna avfärda hur luttrad du än är och det fullkomliga kaos gitarrerna skapar är i harmoni. The Aftermath följer föregående låts koncept utan att för den delen vara en kopia och är om möjligt hårdare. Make Me Dead är EP:ns svagaste låt, tillbaka är skönsången, jag saknar dessutom trycket som finns i de två föregående låtarna.

Jag måste säga att det är ett nytt band jag lyssnar på nu, jag hoppas att de fortsätter emot det hårdare hållet. Att vi i framtiden får mer hard än core i deras metal och om D-Man ursäktar mig så hoppas jag på att Seventribe hoppar över skönsången helt i framtiden. Takedown Syndrome och The Aftermath kommer jag att lägga till i min lilla musikspelare och hoppas på mer av den varan.

Bäst: The Aftermath och den positiva överraskningen över lag.
Sämst: Skönsången.
Betyg: 8/10

Låtlista:
1. Lex Styx
2. Be Reborn
3. Takedown Syndrom
4. The Aftermath
5. Make Me Dead

Dave

www.seventribe.com
facebook.com/seventribe

Seventribe

Label: Redfield Records
Mix: Aaron Smith
Mastering: Thomas ”Plec” Johansson

This has happened:

Seventribe was born in 1999 and they still, 13 years later, wear a baby pink tone when they show (up) in public. Yes, pink clothes. Yes, for real – pink clothes.

In 2007 Seventribe released their debut album Aggro Necesse Est, they won RELEASED Live & Unsigned in 2010 and as a part of that they was able to give out an EP and they baptized it Dream Me.

2012  Seventribe lost Juan and Johnny – in steps Moe and Davey. Now you see Seventribe looking like this:

Drums – Mike JR
Vocals – Moe Fury
Vocals – Davey Minor
Guitar – Handsome
Guitar/Vocals – D-Man
Percussion – Mike Thaison
Bass – Andy Hollow
Guitar – Kid Bondage

I’ve never been a fan, Seventribe has never appealed to me musically. ”A single-minded metalcore band that copies Slipknot on stage” was my first opinion, and it has stayed that way. My thoughts have been that this is a ploy band so you might be able to excuse me for not taking the time to listen to Seventribe before.

What made me change my mind and listen to the EP Reborn? We did an interview with 2/8 of the band and curiosity was awakened.

Lex Styx is an instrumental intro to the EP, the focus is on a (seven) tribe-like percussion mixed with a samba techno feeling, had I’ve been able to convey irony in writing in an easily understood way I would have added: ”- simply an everyday metal intro”.

An intro signals that something starts, so not surprisingly so does the record, Seventribe gives us Be Reborn. The happiness that arise when there is no clean singing in the first chorus, despite the up (down) building towards it, is huge. ”The choir” of members of the band all screaming in the chorus is an ok substitute, a little more clean vocals is heard in the second chorus but is drowned by the named choir. The loop in Be Reborn is fine as snus (Swedish snuff) and gets stuck in your head quickly.

Takedown Syndrome starts with awesome energy and hoarse screams, it is easy to imagine that screamed live from a stage – with saliva and sweat spraying – over a jumping crowd. The song is pure energy, the drive of Thaison’s drums is nothing you will be able to dismiss however hardened you are and the utter chaos the guitars create is in harmony. The Aftermath follows the previous concept without being a copy and is maybe even a bit harder. Make Me Dead is the EP’s weakest song, back is the clean vocals and I also miss the intensity present in the previous two songs.

I must say that it’s a new band I’m listening to, I hope that they continue to grow towards this harder Seventribe. I hope that we get more hard than core in their metal from now on and if D-Man will excuse me for this; I hope that Seventribe skips the clean vocals completely in the future. Both Takedown Syndrome and The Aftermath will be added to my little music player and I hope for more songs like that from now on.

Best: The Aftermath and the positive surprise to about this ”new” band.
Worst: The clean vocals.
Rating: 8/10

Track list:
1. Lex Styx
2. Be Reborn
3. Takedown Syndrom
4. The Aftermath
5. Make Me Dead

Dave

www.seventribe.com
facebook.com/seventribe