• Intervju

IMG_7808

For the English version, scroll further down.

 

Göteborgsbandet Bombus är först ut denna kväll som förband till The Sword, men innan det är dags för dem att släppa loss sin sk. Bombusrock över ett knökfullt Debaser tar jag mig ett snack med bandet.

Access: För de som inte känner till Bombus, vilka är ni och hur startades bandet?
Feffe (gitarr/sång): Jag och Matte (gitarr/sång) startade bandet 2008, då var det tänkt att jag skulle spela trummor och han gitarr, så från början var vi ett tvåmannaband och vi skulle turnéra runt i en Volvo 245.
Men det lät inte bra så vi hittade en basist vid namn Ulf som inte är med i bandet längre. Nu har vi Jonas som basist men under denna turnén har vi en stand-in. Johan Meiton heter han och spelar vanligtvis i We Live In Trenches. Ett år senare, innan vi körde vårt första livegig kom Peter (trummor) med i bandet.
Vi släppte två 7-tumssinglar som fick ett nysläpp via Spotify i slutet av 2012. Sedan släppte vi en fullängdare på eget bolag, Mourningwood Recordings, som jag och vår tourmanager Anton startade tillsammans. Efter debuten Biblical släppte vi ytterligare en 7-tumssingel som även den finns tillgänglig via Spotify (HÄR) och här är vi nu.

Access: Var kommer namnet Bombus från?
Feffe: Det var vår förra basist Ulf som kom på det. Han gör all vår design och omslag vilket han kommer fortsätta med. Han såg det som ett estetiskt namn att jobba med och kunde göra ett snyggt funktionellt omslag.

Access: Ni har ett väldigt unikt sound om man jämför med andra heavy metal-band från Sverige, har det varit något problem för er?
Feffe: Nej, det tror jag inte, våran grej har varit att inte låta som något annat band.
Matte: Vi hämtar inspiration från olika stilar, både från traditionell hårdrock, men även olika subgenrer.
Access: Kan ni nämna några band?
Feffe: Det är allt möjligt, många tycker att de kan höra Melvins i vårt sound, andra säger Motörhead och W.A.S.P., där någonstans emellan ligger vi.

BombusBombus

Access: När ni spelade på Moriskan för ungefär ett halvår sedan pratade ni om ett nytt album, när släpper ni den?
Matte: Vi har en färdiginspelad skiva så det är bara att vänta på rätt tillfälle för ett släpp.
Feffe: Under året kommer den i alla fall.
Peter: Vi skulle själva vilja släppa den nu på en gång, tyvärr funkar det inte så. Den måste timas med andra grejer, men vi kommer köra två nya låtar från albumet ikväll.
Feffe: Ja, man tröttnar lite på att spela de gamla låtarna, Biblical kom ju trots allt ut 2010 och de nya låtarna funkar bra live.

BombusAccess: Vem är det som står för den kreativa skrivprocessen i bandet?
Feffe: De flesta idéer kommer jag med sedan sållar vi tillsammans i replokalen, idéerna är väldigt rått material där alla ger sin input sedan slutar det i en låt. Hela den slutfasen som gör materialet till en låt gör vi gemensamt då jag aldrig säger till någon hur de ska spela. Den gemensamma kreativa processen är slutresultatet.

Access: Något jag finner spännande med Bombus är att ni är två sångare genom varje låt. Hur kommer det sig?
Feffe: När man spelar in en platta dubbar man sin egen sång, gör det lite fylligare och slätare på något sätt. Jag och Matte har liknande röster så det funkar, sedan lägger vi på harmonier, men det är nästan som två dubbar. Det blir lite maffigare liksom.

Access: Om vi går tillbaka i tiden, första gången jag såg er var i januari förra året med Ulf som basist, andra gången var på Moriskan för ett halvår sedan med Jonas som basist. Då fanns det en annan energi i bandet, hur tolkar ni det?
Feffe: Ulf var inte så förtjust i att spela live medan Jonas gillar att spela live och stå längst fram. Jag och Matte är bundna vid mikrofonerna och Peter är bunden vid trumsetet. Jonas har resten av scenen att spela ut på vilket han trivs med. Det har bidragit till ett livligare liveset vilket bara är positivt.

Access: Ni har turnérat ganska intensivt, det var inte längesen ni kom hem från att vara förband till Danko Jones och nu The Sword. Hur har responsen varit?
Feffe: Den har varit väldigt bra. Danko Jones var en skitbra turné att åka med på då det är en ganska stor produktion.
Access: Har ni fått bra respons av publiken då? Med tanke på att Danko Jones är lite mer lättlyssnad rockmusik.
Feffe: Hälften av Danko Jones-fansen verkade gilla oss medan andra hälften tyckte det var alldeles för hårt, men vi har fått bra respons.
Access: Vilken stad minns ni mest från turnén med både Danko Jones och The Sword?
Feffe: Med The Sword var Stockholm jävligt bra, Stockholm är alltid bra att spela i.
Matte: Danko Jonas var bra i Bryssel, Paris också, där var det stort.
Feffe: Det var bra hela vägen där.

Access: Hur ser framtiden ut för Bombus?
Feffe: Vi har ett nytt bolag och management. På pappret ser det väldigt ljust ut, sedan ska det såklart genomföras med. Albumet kommer ut under året. Vi spelar på Metaltown 2013 sedan droppar det förhoppningsvis in fler festivaler och i höst blir det förmodligen en turné med nya albumet, det beror lite på när den kommer.
Vi kommer överlag satsa på att få åka runt i Europa.

Access: Har ni några sista kommentarer ni vill dela med er av?
Feffe: Ser ni att Bombus spelar i er stad, kom och kolla, glöm inte att köpa skivan.

Jag tackar Bombus för intervjun och lyckönskar dem inför kvällens spelning

www.bombusmusic.com
mourningwoodrec.com
Facebook/Bombus
Twitter/Bombus
Myspace/Bombus
SoundCloud/Bombus
Spotify/Bombus

Recension från spelningen hittar du HÄR.
Bilder från spelningen hittar du HÄR.

Skribent: Jonas ”Madman” Persson.

____________________________________

26/1 -2013

Interview – Bombus

The Gothenburg based band Bombus is one of the opening acts for The Sword this night, before it’s time for them to unleash their Bombusrock over a full Debaser I had a little chat with them.

Access: For those who do not know you, who are you and how did the band start?
Feffe (guitar and vocals): Me and Matte(guitar and vocals) started the band in 2008 but back then I was gonna play the drums and he guitar, so from the beginning we were a two-man band and we were gonna tour around in a Volvo 245.
It did not sound very good so we found a bassist named Ulf, he’s not in the band anymore so now we have Jonas on bass, but during this tour, we have a stand-in. Johan Meiton is his name and he usually plays in We Live In Trenches. A year later, just before we had our first live performance, Peter (drums) came into the band.
We released two 7-inch singles that was rereleased on Spotify (HERE) at the end of last year. After that we released an album on our own label, Mourningwood Recordings, which I and our tour manager Anton started together. After the album we released another 7-inch single, also available on Spotify and here we are now.

Access: Where does the name Bombus come from?
Feffe: It was our former bass player Ulf who came up with it. He does all our design and album covers, which he will continue to do. He saw it as an aesthetically appealing name to work with.

Access: You have a very unique sound compared to other heavy metal bands from Sweden, has there been any problems for you because of that?
Feffe: No, I don’t think so, our main thing is to not sound like any other band.
Matte: We get inspiration from different styles, both from traditional hard rock, but also different subgenres.
Access: Can you give us some names?
Feffe: Many says that they can hear the Melvins in our sound, others say Motörhead and W.A.S.P., we are somewhere in between.

Access: When you played at Moriskan for about half a year ago you were talking about a new album, when will you release it?
Matte: We have a finished album so we are just waiting for the right time for a release.
Feffe: It will be during 2013.
Peter: We would ourselves like to release it now, unfortunately it does not work that way. It must be timed with other stuff, but we will play two new songs from the album tonight.
Feffe: Yes, you get a little tired playing the old songs, Biblical was, after all released in 2010, and the new songs works well live.

Access: Who is responsible for the creative writing process in the band?
Feffe: I come up with most ideas, the ideas are very raw where everyone gives their input until it has turned into a song. I never tell anyone how they should play. The whole creative process results in a song because we are cooperating.

Access: Something I find exciting about Bombus is that you are two singers through each song. Why is that?
Feffe: When recording an album the singer dub his own song, making it a bit fuller and smoother. Me and Matte have similar voices, so it works, and then we add harmonies, it’s almost like two dubs. It gets a little more powerful.

Bombus

Access: If we go back in time, the first time I saw you was in January last year with Ulf on bass, the second time was on Moriskan six months ago with Jonas on bass. There was a different energy in the band, how do you interpret it?
Feffe: Ulf was not keen on playing live while Jonas likes to play live and always stands in the front. Me and Matte are bound by the microphones and Peter are tied to the drum kit. Jonas has the rest of the stage to act on as he likes. It has contributed to a vibrant live set which is only positive.

Access: You have had a pretty intense touring, it was not long ago you came home from being an opening act for Danko Jones and now The Sword. How has the response been?
Feffe: It has been very good. Danko Jones was a really good tour to go on as it is quite a big production.
Access: Have you received good response from the audience then? Given that Danko Jones is a little more easy-listening rock music.
Feffe: Half of Danko Jones fans seemed to like us while the other half thought we were too hard, but we have received good response.
Access: Which city do you remember most from the tour with both Danko Jones and which with The Sword?
Feffe: With The Sword; Stockholm was damn good, Stockholm’s always good to play in.
Matte: Danko Jonas was good in Brussels. Paris also was great.
Feffe: It was good all the way there.

Access: What is the future for Bombus?
Feffe: We have a new label and management, on paper it looks very bright. The album comes out this year. We play at Metaltown 2013 then hopefully we’ll be booked for more festivals and in the fall it will probably be another tour with the new album, it depends on the release.
We will generally try to play more around Europe.

Access: Do you have any final comments you would like to share with us?
Feffe: Do you see that Bombus are playing in your town, come and check us out, do not forget to buy the album.

I thank Bombus for the interview and wish them luck for tonight’s gig.

bombusmusic.com
mourningwoodrec.com
Facebook/Bombus
Twitter/Bombus
Myspace/Bombus
SoundCloud/Bombus
Spotify/Bombus

Review from the gig can be found HERE.
Photos from the gig can be found HERE.

Skribent: Jonas ”Madman” Persson.